Gener 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

EscoletaL'Ajuntament d'Eivissa obre els procediments selectius per a la provisió de 5 places d’Educador infantil i una plaça de mestre d’Educació Infantil.

L'Ajuntament d'Eivissa ha obert les convocatòries dels procediments selectius per a la provisió de 5 places d’Educador/a Infantil i una plaça de mestre/a d’Educació Infantil mitjançant el sistema de concurs oposició per torn d'accés lliure en la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Eivissa.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de novembre per a la plaça de mestre i el 19 de novembre per a les places d’Educador Infantil.

Les persones interessades en les places d’Educador/a Infantil hauran d’acreditar que estan en disposició d'un títol de Tècnic superior en educació infantil, Tècnic Especialista en Jardí d'Infància o titulacions equivalents i coneixements de català nivell B2. A més, hauran de presentar el seu document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, el document oficial acreditatiu de la personalitat i un resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen, que són de 12 euros.

Per a la plaça de mestre/a de Educació Infantil les requisits són estar en disposició d'un títol de Mestre/a Especialista en Educació Infantil, Professor d'Educació General Bàsica, Especialitat Preescolar o títol de grau equivalent i coneixements de català nivell C1. També hauran de presentar el seu document nacional d'identitat en vigor i un resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen, que són de 15 euros.
D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant.

El registre es pot fer telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es o al Registre Electrònic General de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia. Les persones interessades poden consultar les bases completes de la convocatòria als BOIB núm.179 de 17 d’octubre de 2020 i 180 de 20 d’octubre de 2020.

Enllaç a:
· Bases, informació i tramitació en línia Mestre/a infantil a la Seu Electrònica
· Bases, informació i tràmit en línia Educador/a infantil a la Seu Electrònica