Juliol 13, 2024

Atorgar, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, als sol·licitants amb CIF 41459193A, E57959132 i E16604027 exclosos en l’Acta de constitució i proposta provisional de data 22 d’octubre de 2021, el termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

Data de publicació en seu electrònica: 5 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Acord en pdf

---------------------
Requeriment d’esmena de sol·licituds línia de subvencions per a empreses i autònoms.

Data de publicació en seu electrònica: 24 d'agost de 2021

Enllaç a:
· Requeriment d'esmena en pdf

---------------------
Línia de subvencions per a empreses i autònoms

L'Ajuntament d'Eivissa tramita la línia de subvencions, amb un pressupost d’1,9 milions d’euros, destinada a autònoms, microempreses i pimes afectades per les mesures de salut pública adoptades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

Per a la seua tramitació s'ha d’accedir a la Seu electrònica de l'Ajuntament: https://eivissa.sedelectronica.es i el termini de sol·licituds va del 18 de juny a l'1 de juliol, ambdòs inclosos.

Vídeo explicatiu sobre com tramitar les ajudes:

Trobareu tota la informació als següents enllaços:
· Tràmit a la Seu electrònica
· Dossier explicatiu de com tramitar l'ajuda en pdf
· Convocatòria en pdf

· Extracte de les bases aprovades al BOIB en pdf
· Enllaços d'interès