Juliol 25, 2024

AJUDES ESCOLETES COVID-19 AJUNTAMENT D’EIVISSA

El telèfon habilitat per a la sol·licitud de l'ajuda és el 971 397 547, també es pot enviar un correu electrònic amb les dades personals i de contacte al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i des de l'àrea de Benestar Social es posaran en contacte telefònic. Es recomana indicar la franja horària en que és millor trucar.

PERFIL BENEFICIARI:

 • Famílies residents al municipi amb menors a càrrec en edat de 0 – 3 anys.
 • Empadronament al municipi d’Eivissa amb una antiguitat mínima de 18 mesos en el moment de la sol·licitud.
 • Document d’inscripció del menor a algun centre d’educació infantil públic o privat durant l’any 2020 legalment homologat.
 • La persona o nucli de convivència no podrà disposar d’ingressos mensuals superiors a quatre vegades l’IPREM mensual de 2020, durant l’anualitat 2020.
 • No disposar d’estalvis a comptes bancaris, fons d’inversió o altres tipus d’inversions o estalvis superiors a dues vegades l’IPREM anual en 14 pagues de 2020.
 • Tenir com a mínim algun dels membres del nucli familiar en situació d’atur o estar afectat alguns dels membres del nucli familiar per un ERTE/ERTO.
 • Disposar de compte bancària a nom del titular de la sol·licitud o bé directament del centre educatiu.
 • En cas de separació o divorci només es podrà sol·licitar l’ajuda per part d’un dels progenitors.

 

DOCUMENTACIÓ

 • Omplir la instància sol·licitant d’accés a la prestació.
 • Documentació identificativa de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat de convivència on consti la data d’empadronament efectiva.
 • Document acreditatiu d’inscripció al centre educatiu durant el curs escolar 2019-2020.
 • Document bancari acreditatiu de la compte bancari del titular de la sol·licitud.
 • Moviments bancaris o certificat bancari on constin els moviments dels darrers 3 mesos de tots els membres adults que estiguin en disposició d’un compte bancari.
 • Per aquelles situacions en que els membres del nucli familiar es trobin en situació d’atur, ERTE/ ERTO hauran d’aportar el certificat del SEPE amb la quantia i duració de la prestació que percep.
 • Per les persones del nucli familiar que siguin estiguin cobrant una prestació de la seguretat social, certificat amb la quantia i concepte de la prestació que es percep.
 • Per les persones del nucli familiar que siguin autònoms, certificat o document acreditatiu del cessament o reducció de l’activitat laboral habitual.
 • Per a les persones del nucli familiar en situació activa laboralment, còpia i original de les tres darreres nòmines i còpia i original del contracte laboral.
 • La declaració de la Renta 2019 o bé el certificat acreditatiu segons el qual no s’està obligat a presentar-la, expedit per l’AEAT, de tots els membres majors d’edat del nucli familiar.
 • En cas de separació o divorci legalment reconegut, s’haurà d’aportar el conveni regulador de la custòdia del menor.
 • En cas de separació o divorci, declaració jurada segons la qual només el progenitor que té reconeguda la custòdia i potestat és qui sol·licita la prestació per a guarderia.
 • En cas de família nombrosa, còpia del llibre de família.
 • En cas de que algun membre de la família presenti alguna discapacitat, cal aportar el certificat que així ho acrediti.
 • Declaració jurada de no percebre rendes o ingressos per bens immobles durant l’any 2020.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES

 • El màxim de la quantia mensual per estada a centre infantil per a cada fill serà de 250 euros.
 • El màxim de la quantia mensual per estada a centre infantil per a cada fill més serveis extres (matinera, menjador i tardana) serà de 350 euros.
 • La quantia màxima anual que pot percebre una unitat familiar serà de 1.400 euros per infant. Aquesta quantia podrà arribar als 1.800 euros per aquelles famílies que acreditin alguna de les següents situacions:

- Família nombrosa.
- Família monoparental.
- Quan l’infant tingui reconegut algun tipus de discapacitat o nivell de dependència.
- Quan al nucli familiar hagi algun cas de víctima de violència de gènera o violència intrafamiliar.
- Quan algun dels membres del nucli familiar diferent a l’infant tingui reconeguda una discapacitat o un nivell de dependència.
- Quan hi hagi més menors (germans de l’infant) amb edat compresa entre els 0 – 3 anys.
- Mesures de declaració de risc o protecció cap algun dels infants del nucli familiar.