Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 15 de febrer de 2019 (Decret 2019-1034) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2019, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.