Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 26 de març de 2019 (Decret 2019-2041), les Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, queden exposades al públic a la seu electrònica municipal: http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 29 de març de 2019
La regidora delegada de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven