Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva parades de venda mercat artesanal Ses Figueretes 2019

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

--------------------------------------------------------------------------
Llista provisional de l'adjudicació de les parades de venda del mercat artesanal de Ses Figueretes 2019


Es concedeix un termini de cinc (5) dies hàbils per presentar al.legacions, a partir de la publicació de la resolució (Data de publicació: 29 de maig de 2019).

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------------------------------------------------------------
Convocatòria parades de venda mercat artesanal Ses Figueretes 2019

De conformitat amb les Bases reguladores per a l’adjudicació d’autoritzacions per a la instal·lació de parades de venda ambulant al mercat artesanal periòdic de Figueretes, aprovada per Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019 (Decret 2019-2709), s’efectua CONVOCATÒRIA pública per a l’adjudicació administrativa de dites parades.
1. Nombre de parades a adjudicar: 20 parades al Mercat de Figueretes
2. Termini de presentació de les sol·licituds: 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. (Data publicació: 8 de maig de 2019)
3. Lloc de presentació de les sol·licituds: Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries, 35), o seu electrònica http://eivissa.sedelectronica.es, sense perjudici d’allò disposat a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha de presentar segons model normalitzat M-123, que consta com a Annex II de les Bases reguladores, i acompanyada de la documentació exigida.

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats

Sgt.: Gloria Corral Joven