Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Formada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Balears, la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques del municipi d'Eivissa, corresponent a l'any 2020, s'exposarà al públic quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte al BOIB, a les oficines municipals del carrer Canàries 35, baixos, Gestiò Tributària

Contra els actes administratius constitutius de la matrícula, als quals es refereix l'art. 4 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, davant el responsable de la Dependència de Gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Balears, en el termini de quinze dies, comptats des de l'immediat següent al de la finalització del període d'exposició pública de la matrícula.

Eivissa, 2 de juny de 2020
Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora Delegada d'Economia i Admó. Municipal