Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

El Ple de aquest Ajuntament de data 28 de juny de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de la Ordenança General de Recaptació de Tributs i altres ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament d’Eivissa, de conformitat amb els articles 17 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant aquest termini, l'expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències de Gestió Tributària ubicades a la Planta Baixa de l'edifici CETIS ubicat al C/ Canaries núm. 35, de 10 a 14 hores, i el text íntegre de l’ordenança aprovada provisionalment, es podrà consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, de conformitat i als efectes previstos a l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovada l’ordenança General de Recaptació de Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic de l’Ajuntament.