Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI

Publicat el 26 de novembre de 2014

Exp. GES 10019/2014 - APER 570-11260/14 d'Obertures

Exp. 2949/2014 d'Urbanisme

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S-0733001B, ha sol·licitat llicència d'obra major per al projecte bàsic i d'execució de renovació de l'edifici polivalent de Cas Serres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de EDIFICI POLIVALENT, a ubicar al c/ de ERNEST EHRENFELD, núm. 2, amb aforament de 933 persones segons consta en el projecte redactat pels tècnics Sr. FRANCISCO FUNES ALCARAZ i Sr. JOSÉ TORRES.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa, EL REGIDOR DELEGAT

Enllaç a l'anunci signat en PDF