Setembre 22, 2023

ajuntamentdaltvila

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS, amb CIF R-2800159B, ha sol·licitat permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de CENTRE DE REUNIÓ, a ubicar al C/ del TINENT GENERAL GOTARREDONA, núm. 7, local 1, amb aforament de 98 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. DAVID BERLANGA RUBIO.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar l'expedient al departament d'Obertures d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
· Edicte oficial en pdf