Juny 18, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI
OCEAN LEISURE SOLUTIONS SL, amb CIF B-57764623, ha sol·licitat llicència d'instal·lació i obres per a la REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOSTAL 1* anomenat "HOSTAL LA MARINA", ubicat al c/ de BARCELONA, núm. 7, amb aforament de 121 persones (59 persones planta baixa), es segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat