Juny 18, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, ALCALDESSA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA FAIG SABER: Que per Decret d’Alcaldia de data 12 de maig de 2015, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per a evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per als visitants, per la qual cosa, s’ha acordat:

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, d’enguany, dins l'àmbit comprès entre l'Avinguda de Sant Jordi, l'Avinguda de la Pau, l’Avinguda de Sant Joan de Labritja, el C. de Francesc Llaudes Pineda, el límit del Terme Municipal, i la mar (salvat casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l'ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin. En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics entre les 08:00 i les 10.00 hores, que ho hagin denunciat per escrit.

SEGON.- Que dins el mateix període de temps citat anteriorment, dins les sub–zones del Terme Municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística:

1.1 – Nucli antic i Passeig Marítim

1.2 – Platja d’en Bossa

1.3 – Talamanca

A més a més d’aplicar-se el que es disposa en el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics, que ho hagin denunciat per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi estat ordenada per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

TERCER.- Els promotors que, voluntàriament, decideixin interrompre, o bé, no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes d’interrupció dels terminis d’execució previstos a les corresponents llicències.

Eivissa, L’ALCALDESSA