Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

ANUNCI

OBISPADO DE IBIZA, amb CIF R-0700026H, ha sol·licitat llicència d'obres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor que requereix projecte d' OFICINES ADMINISTRATIVES, a ubicar al c/ de PERE FRANCES , núm. 12, 1r, amb aforament de 107 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 137948/0001 de 20/03/15.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
Document en PDF