Novembre 14, 2019

ajuntamentdaltvila

Decret d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

Que es procedeixi a la publicació del present Decret al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Eivissa i a la pàgina web (www.eivissa.es), i es notifiqui de forma personal als interessats que varen presentar al·legacions, així com a les persones adjudicatàries, per tal que en el termini de deu dies aportin els documents preceptius relatius al vehicle i abonin el cànon corresponent, amb caràcter previ a l’expedició de les llicències municipals corresponents. (Data publicació: 29 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Decret d'atorgament 12 noves llicències autotaxi en pdf

Llegeix més...