Juliol 02, 2020

ajuntamentdaltvila

Aturada de serveis temporal per manteniment de sistemes informàtics

Per raons de la posada en funcionament del nou servidor IBM Power 9 (As400), el dimarts 23, el dimecres 24 i el dijous 25 de juny, a partir de les 15:30 i fins a la finalització (estimació 8 hores cada dia) s'interrompran les aplicacions allotjades en ell i per tant, els serveis relacionats:

· Emissió de Certificats de Viatge
· Autoliquidacions
· Portal de Factures

Pregam disculpeu les molèsties.

Dates de cobrament Periode Voluntari exercici 2020

Es comunica que les dates de cobrament en període voluntari per a l´exercici 2020 seran les compreses entre el dia 17 d´agost i el dia 2 de novembre de 2020.

Data de càrrec de rebuts domiciliats, dia 15 d´octubre de 2020.

El que es fa públic per a general conexeixement.
Eivissa, 16 de juny de 2020

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Obertura termini de presentació sol·licituds per a participar en el procediment d'atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

L’Ajuntament d’Eivissa informa que al BOIB núm. 103, de 6 de juny de 2020, s’han publicat les bases que han de regir l’atorgament de dotze noves llicències d’autotaxi
del municipi d’Eivissa, sis de les quals ho seran per a vehicles adaptats per a persones amb necessitats de mobilitat.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOIB.

Llegeix més...

Edicte Impost sobre Activitats Econòmiques del municipi d'Eivissa

Formada per l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Balears, la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques del municipi d'Eivissa, corresponent a l'any 2020, s'exposarà al públic quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte al BOIB, a les oficines municipals del carrer Canàries 35, baixos, Gestiò Tributària

Contra els actes administratius constitutius de la matrícula, als quals es refereix l'art. 4 del Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, davant el responsable de la Dependència de Gestió de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de Balears, en el termini de quinze dies, comptats des de l'immediat següent al de la finalització del període d'exposició pública de la matrícula.

Eivissa, 2 de juny de 2020
Sgt. Estefanía Torres Sánchez
Regidora Delegada d'Economia i Admó. Municipal