Febrer 08, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci bases reguladores autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port

ANUNCI

Havent-se aprovat per Decret d'Alcaldia de data 05 d’abril de 2022, (Decret 2022-3134) i Decrets d’Alcaldia de data 06 d’abril de 2022, (Decret 2022-3136 i Decret 2022-3137) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics artesans de la Plaça des Parc, de la Zona de Figueretes i de la zona del Port per a l’any 2022, queden exposades al públic, al tauler d’anuncis de la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Llegeix més...

Prohibició d'estacionament i circulació de vehicles amb motiu de l'XX Vuelta a Ibiza en Mountain

Enguany la XX Vuelta a Ibiza en Mountain Bike 2021 recorrerà els carrers emblemàtics de la nostra ciutat Patrimoni Mundial.

Amb motiu de la prova és prohibeix l’estacionament a Dalt Vila, entre les 15 h. del divendres 29 d'octubre i les 14 h. del dissabte 30 d'octubre.
Així mateix es prohibeix la circulació de vehicles per els carrers de Dalt Vila, entre les 07 i les 14 hores del dissabte dia 30 d'octubre.

Llegeix més...

Creació d’una zona habilitada per a cans a la costa del terme municipal d’Eivissa

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d’Eivissa durant tot l’any, al tram de costa entre el carrer de Benirràs fins final del terme  municipal d’Eivissa.
En aquesta zona s’han de respectar les següents normes de conducta:
* L’accés fins a la zona permesa s’ha de fer amb el ca fermat.
* El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l’animal en regla.
* El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l’animal.
* L’animal sempre ha d’estar controlat pel seu propietari/ària.
* Els cans potencialment perillosos han d’anar controlats i portar morral.
* Els excrements s’han de replegar i dipositar a les papereres.
* No es pot destorbar la resta d’usuaris/àries.

A la resta de platges es permet la presència de cans al llarg de l’any a excepció dels caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31 d’octubre, on la circulació i permanència d’animals a la platja està totalment prohibida.

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme l’Ordenança municipal d’ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d’Eivissa i l’Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar de 751 euros fins a 3.000 euros.

Zona per a cans ses Figueres