Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Anunci aprovació Bases venda ambulant als mercats ocasionals

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 11 de febrer de 2020 (Decret 2020-847) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2020, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’a Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci exposició modificació ordenances fiscals 2020

Havent-se aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2019 , i en compliment del que preveuen els articles 15 i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'acorda provisionalment l'aprovació de la modificació i ampliació de:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCS A LA VIA PÚBLICA

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, el present acord provisional, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis de Cr Canàries 35, trenta dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes.

Eivissa, 18 de novembre de 2019
Sgt Estefanía Torres Sánchez
Regidora Delegada d'Hisenda

Anunci aprovació bases reguladores parades de venda al mercat Ses Figueretes 2019

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019 (Decret 2019-2709) les bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al mercat periòdic de Figueretes per a l’any 2019, queden exposades al
públic, al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica Municipal https://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Eivissa, 2 de maig de 2019

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven