Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. 1432/2015 d'Obertures i exp. 1263/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
PUNTO FA SL, amb CIF B-59088948, ha sol·licitat llicència d'obres per a REFORMA DE LOCAL COMERCIAL, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor de COMERÇ AL DETALL DE MODA I COMPLEMENTS a ubicar a l' AV. de Santa Eulària des Riu, núm. 1, amb aforament de 208 persones segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. FCO. JAVIER BELTRÁN NÚÑEZ, amb núm. de visat 137578/0002 de 15/01/2015.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Enllaç a:
· Anunci oficial en pdf

Exp. GES 4763/2015 d'Obertures i exp. 2114/2014 d'Urbanisme

ANUNCI
OCEAN LEISURE SOLUTIONS SL, amb CIF B-57764623, ha sol·licitat llicència d'instal·lació i obres per a la REFORMA DE LA PLANTA BAIXA DE L'HOSTAL 1* anomenat "HOSTAL LA MARINA", ubicat al c/ de BARCELONA, núm. 7, amb aforament de 121 persones (59 persones planta baixa), es segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Exp. 4324/2015 d'Obertures i exp. 1473/2015 d'Urbanisme

ANUNCI

AKIRA 2014 EIVISSA SL, amb CIF B-87083739, ha sol·licitat llicència d'obres per a reforma interior de local, per a l'activitat permanent innòcua de BAR - RESTAURANT, a ubicar al c/ DE LA SANTA CREU, núm. 10, amb aforament de 18 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,
El regidor delegat

Enllaç a:
Document oficial

Anunci de paralització d'obres

ANUNCI

VIRGINIA MARÍ RENNESSON, ALCALDESSA DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’EIVISSA FAIG SABER: Que per Decret d’Alcaldia de data 12 de maig de 2015, l’Ajuntament ha adoptat les mesures legals necessàries per a evitar la problemàtica que comporta l’execució de les obres en plena temporada turística i la repercussió totalment negativa per la indústria hotelera, comerç en general i, especialment, de tipus ambiental per als visitants, per la qual cosa, s’ha acordat:

PRIMER.- Que dins el període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, d’enguany, dins l'àmbit comprès entre l'Avinguda de Sant Jordi, l'Avinguda de la Pau, l’Avinguda de Sant Joan de Labritja, el C. de Francesc Llaudes Pineda, el límit del Terme Municipal, i la mar (salvat casos d’execucions ordenades per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat), no es permetrà l'ocupació de la via pública ni l’inici o execució d’obres que l’afectin. En aquesta zona l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a ordenar la paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics entre les 08:00 i les 10.00 hores, que ho hagin denunciat per escrit.

SEGON.- Que dins el mateix període de temps citat anteriorment, dins les sub–zones del Terme Municipal d’Eivissa incloses en el Pla d’Ordenació de l’oferta turística:

1.1 – Nucli antic i Passeig Marítim

1.2 – Platja d’en Bossa

1.3 – Talamanca

A més a més d’aplicar-se el que es disposa en el punt primer, l’Ajuntament podrà procedir, prèvia verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, a la total paralització d’aquelles obres, amb llicència i en fase d’execució que, tant per l’ús de maquinària com per qualsevol altra circumstància produeixi molèsties a establiments turístics, que ho hagin denunciat per escrit. S’exclouen obres, l’execució de les quals hagi estat ordenada per l’Ajuntament o casos excepcionals de justificada urgència o necessitat i obres promogudes per iniciativa pública.

TERCER.- Els promotors que, voluntàriament, decideixin interrompre, o bé, no iniciar l’execució de les obres fins al dia 1 d’octubre, hauran de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, als efectes d’interrupció dels terminis d’execució previstos a les corresponents llicències.

Eivissa, L’ALCALDESSA

Exp. 5634/2015 d'Obertures i exp. 3730/2014 d'Urbanisme

ANUNCI

OBISPADO DE IBIZA, amb CIF R-0700026H, ha sol·licitat llicència d'obres, així com també un permís d'instal·lació de l'activitat permanent menor que requereix projecte d' OFICINES ADMINISTRATIVES, a ubicar al c/ de PERE FRANCES , núm. 12, 1r, amb aforament de 107 persones, segons consta en el projecte redactat pel tècnic Sr. ANTONIO ROIG MARÍ, amb núm. de visat 137948/0001 de 20/03/15.

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats veïnals i les que hi estiguin interessades puguin examinar els expedients al departament d'Obertures i departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (plaça d'Espanya, núm. 1) i formulin per escrit les observacions que considerin pertinents durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present anunci.

Eivissa,

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

Enllaç a:
Document en PDF