Febrer 24, 2020

ajuntamentdaltvila

Ban d'horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals

RAFAEL RUIZ GONZÁLEZ, ALCALDE-PRESIDENT DE L'EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT D'EIVISSA

FAIG SABER:
Que de conformitat amb el que disposen l’Ordenança municipal de gestió de residus municipals (BOIB  núm. 181, de 21 de desembre de 2004 i posteriors modificacions) i l’Ordenança municipal de protecció del medi ambient i la salut enfront de la contaminació acústica (BOIB núm. 183, de 28 d’octubre de 2004  i posteriors modificacions) els horaris per a la deposició dels residus als contenidors municipals són els següents:
- Fracció resta: entre les 20.00 h i les 23.00 h.
- Fracció vidre: entre les 8.00 h i les 22.00 h.
- Fraccions paper i envasos (excepte cartó comercial): sense limitació horària.


Els establiments comercials que de manera habitual generin quantitats de cartó importants han de comunicar aquest fet a l’Ajuntament i dipositar aquest cartó de manera plegada i lligada, de forma que ocupi el menor espai possible, o bé en contenidors propis entre les 20.00 h i les 22.00 h  en el punt concertat prèviament amb l’Ajuntament.
 
L’incompliment de la normativa pot suposar sancions de fins a 30.000 euros i pèrdua de llicència del negoci per exercir la seua activitat.

La publicació d’aquest ban deroga els bans anteriors. 
 
Eivissa,
L'Alcalde

Ban amb motiu de la creació d'una zona habilitada per a cans a la costa del terme municipal d'Eivissa

Es permet la presència d’animals a una zona de bany de la costa del municipi d'Eivissa durant tot l'any, al tram de costa delimitat per uns cartells que indiquen el començament i final de la zona permesa entre els carrers Quartó de Balansat i Quartó de Sta. Eulària des Riu.

A aquesta zona s'hauran de respectar les següents normes de conducta:
L'accés fins a la mar s'ha de fer amb el ca fermat.
El/la propietari/ària ha de portar la documentació de l'animal en regla.
El/la propietari/ària és responsable dels desperfectes que causi l'animal.
L'animal sempre ha d'estar controlat pel seu propietari.
Els cans potencialment perillosos han d'anar controlats i portar morral.
Els excrements s'han de replegar i dipositar a les papereres.
No es pot destorbar la resta d'usuaris/àries.

A la resta de platges es permetrà la presència de cans al llarg de l’any a excepció del caps de setmana i festius, i durant el període comprès entre l’inici de Setmana Santa i fins al 31d’octubre, on la circulació i permanència d'animals a la platja estarà totalment prohibida,

Els incompliments relacionats amb la presència i conducta dels animals a les platges se sancionaran conforme  l'Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges i punts de bany del municipi d'Eivissa i l'Ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals amb sancions que poden anar des de 100 euros fins a 3.000 euros.

Eivissa, 22 de juny de 2016
L’alcalde,
Rafael Ruiz González

Bans trànsit
Nombre d`articles:
15