Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29/2016

"Obres de remodelació del Passeig de Vara de Rei, la Plaça del Parc i l'entorn de l'eixample de S'Alamera"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació Boib: 30 de juny de 2016
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=DP2iXFOgj4UQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Exp. Núm. 5/13 C

"Projecte de l'adequació del solar ubicat al C/Santa Faç núm. 3 per a ser destinat a ús públic"

Se us informa que mitjançant Resolució de Presidencia de data 25 de març de 2014 s'acordà nomenar com a Presidenta de la Mesa de Contractació a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa per la mesa d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 28 de març de 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Se us informa que mitjançant Resolució de Presidencia de data 13 de març de 2014 s'acordà nomenar com a Presidenta de la Mesa de Contractació a la vocal de la Junta Rectora a la Sra. Catalina Sansano Costa."

Exp. Núm 2/13C

“Projecte de remodelació del Carrer Comte de Rosselló, entre el Carrer d'Annibal i la muralla"

Nota a 11 d'abril de 2013:
A la vista de l'informe emès per part del Serveis tècnics municipals, de data 27 de març de 2013, en relació a la justificació de l'oferta presentada per l'entitat Hermanos Parrot S.A., s'ha acordat  fixar la de la pertinent Mesa de contractació pel proper dia 16 d'abril de 2013 a les 10:00 hores.

A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de contractació prevista per al dia 16 d'abril de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella al Sr. Juan Daura Escandell.

Llegeix més...

Exp. Núm. 5/11c

"Remodelació del passeig de Vara de Rei i el seu entorn"

Nota a 11 de febrer 2.013:
A tenor de la Resolució de data 31 d'octubre de 2.012 emesa per la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, s'ha renunciat a la licitació del present expedient, tal i com es va publicar al BOIB núm. 194 de 27 de desembre de 2.012, anunci núm. 24427.
_______________________________

Nota a 17 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica el següent:

"SUSPENSIÓ DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ D'OFERTES PEL CONTRACTE D'OBRES DE REMODELACIÓ DEL PASSEIG DE VARA DE REI I EL SEU ENTORN, PUBLICAT AL BOIB NÚM. 81 DE DATA 02-06-2011, EDICTE NUM. 11.885.
RESOLUCIÓ: Vista la resolució de la Presidenta del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat de data 20 de maig de 2011, mitjançant la qual es procedeix a l’aprovació de l’expedient de contractació de “ Obres de remodelació del Passeig de Vara de Rei i el seu entorn “ la qual fou publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 81 de data 2 de juny de 2011. Havent-se rebut reclamacions al plec de clàusules administratives particulars dins el termini previst al mencionat anunci, i essent necessari la suspensió del termini de licitació a fi de que per part de l’òrgan competent es resolguin les mateixes, de conformitat al previst a l’article 188.3 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el termini per a la presentació de proposicions fins que hagin estat resoltes les reclamacions presentades. La represa del termini per a presentació de sol·licituds serà publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Eivissa i als diaris oficials corresponents.
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació de la present resolució al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Eivissa a 17 de juny de 2011
LA PRESIDENTA
Sgt. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez."


-----------------------------------------------------------
Nota a 8 de juny de 2011:
"Mitjançant la present es comunica a tots els licitadors que tenen a la seva disposició el pressupost en format Bc3"
· Pressupost
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 28 de juny de 2011.

Enllaç a:
· Plec condicions administratives
· Memòria projecte executiu
· Arquitectura i paisatge
· Construcció i detalls
· Estructures
· Il·luminació
· Instal·lacions 
Anunci BOIB núm. 81 de data 2/06/2011 (anunci núm. 11885)