Setembre 20, 2020

Exp. Núm. 17/13

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓ
Entitat: TRANSTEL SA
Data: 2 de gener de 2014
Import:  vuitanta-nou mil cent vuitanta quatre euros (89.184 €)
IVA: catorze mil quaranta-un euros amb quaranta-quatre cèntims (14.041,44 €)
Preu Total: cent tres mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-quatre cèntims (103.225,44 €)
Formalització contracte: 9 de gener de 2014
-------------------------------------------------------------

Nota: Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat modificar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


-------------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.

----------------------------------------------------------------

Nota: En virtud de Decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les meses per aquesta licitació correspondran al Tercer Tinent d'Alcalde, Sr. Juan Mayans Cruz.
-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria: Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe I del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "...es compromet a la seva realització per un termini de quaranta-quatre (44) mesos, ...", ha de dir "... es compromet a la seva realització per un terminide quaranta-vuit mesos (48) mesos, ...".

----------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris:  Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 8 de novembre de 2013
Data Mesa obertura ofertes: 18 de novembre de 2013

Enllaç a:
· Ple tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· BOIB núm. 146 de 24 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 18/13

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 23 d'octubre de 2013
- Import: cent vint-i-sis mil cent quaranta-dos euros (126.142 €)
- IVA: vint-i-sis mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (26.489,82 €)
- Preu Total: cent cinquanta-dos mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (152.631,82 €)
-Data formalització contracte: 30 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 23/13

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NOMESPAPER DCA SL
Data:
 18 de març de 2014
Import: cent vint mil euros (120.000 €)
IVA: vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 €)
Preu total: cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €)
Formalització contracte: 20 de març de 2014

-------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir   "..., pels següents preus unitaris:  - Transferència:       ...... euros/contenidor
- Inventariat:             ...... euros/registre informàtic
- Manipulació:          ...... euros/contenidor
- Custòdia:               ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents:  ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor:            ...... euros/unitat
- Carpetes:               ...... euros/unitat, ..."

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: fins el 19 de febrer de 2014
Data publicació BOIB: 4 de febrer de 2014

Enllaç:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques 
· Annexe en pdf

Exp. Núm. 1/14

"Servei per a la posada en marxa d'eines de gestió d'expedients i administració electrònica"

ADJUDICACIÓ
Entitat: AULOCE SA    
Data:
 9 d'abril de 2014
Import: cinquanta mil quatre-cents seixanta euros (50.460 €)
IVA: deu mil cinc-cents noranta-sis euros  amb seixanta cèntims (10.596,60 €)
Preu total: Seixanta-un mil cinquanta-sis  euros  amb seixanta cèntims ( 61.056,60  €)
Formalització contracte: 10 d'abril de 2014

Exp. Núm. 22/13

"Pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial/civil (inclosa la responsabilitat civil professional i responsabilitat civil patronal) de l'Ajuntament i organismes autònoms"

ADJUDICACIÓ
Entitat: ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
Data:
7 d'agost de 2014
Import: vuitanta-dos mil cent seixanta euros (82.160 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 12 d'agost de 2014


-------------------------------------------------
Nota informativa a 11 de juny de 2014:
Havent-se emès informe en relació a les ofertes presentades, mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper divendres dia 13 de juny de 2014 a les 9,20 hores a les depedències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 26 de maig de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de maig de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib 10 de maig

Exp. Núm. 7/14

"Prestación del servicio de conservación, reparación y limpieza, con carácter inmediato, en viales, caminos y espacios libres públicos municipales del término de Eivissa"

ADJUDICACIÓ

 

  • Entitat: UTE MANTENIMIENTO IBIZA
  • Import: sis-cents setanta-set mil nou-cents seixanta-sis euros  amb noranta-quatre cèntims  ( 677.966,94 €)
  • IVA:  cent quaranta-dos mil tres-cents setanta-tres euros amb cinc cèntims ( 142.373,05 €)
  • Preu total:  Vuit-cents vint mil tres-cents quaranta euros ( 820.340 €)
  • Data formalització contracte:  12 de novembre de 2014.

 

-----------------------------------------------------
Nota a 14 d'octubre de 20141
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la seva proposta d'adjudicació per al proper dia 16 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 14 d'octubre de 2014 a les 8:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------
Nota a 2 d'octubre de 2014:
Es comunica que mitjançant decret de data 2 d'octubre de 2014, s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 6 d'octubre de 2014. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.


-----------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 29 de setembre de 2014.
Data publicació BOIB: 13 de setembre de 2014.

Enllaç a:
· Anunci al BOIB
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de preus
· Quadre de criteris d'adjudicació
· BOIB