Juliol 17, 2019

ajuntamentdaltvila

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. (Data publicació tauler: 15/07/2019)

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

------------------------------------------
Convocatòria de Subvencions de Benestar Social 2019

En el BOIB núm. 61, de 4 de maig de 2019, va ser publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social per a l’any 2019. Les bases reguladores de les subvencions de Benestar Social es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es) i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index).

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils des del dia següent a la seua publicació al BOIB. (Data: Dissabte 4 de maig de 2019)

Objecte: Subvencionar entitats socials i sociosanitàries, que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

Enllaç a:
· Bases, model de sol·licitud i tràmit on line a la seu electrònica