Juny 12, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta entrevistes i valoració mèrits constitució d'una borsa de treball de subalter/a al Patronat MACE

Acta entrevistes i valoració mèrits borsa de treball de subaltern/a per al MACE

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de les específiques.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música

Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Director/a del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Termini presentació sol·licituds: 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'han d'adreçar a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

Termini sol·licituds: 10 al 14 de maig de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
39
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13