Gener 19, 2020

ajuntamentdaltvila

Inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el Procediment selectiu per a la constitució d’una Borsa de Monitor-Socorrista de Natació segons BOIB núm.149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE 10 DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presintin la documentació relativa als requisists exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: del 3 al 17 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat d’Esports.

Enllaç a:
· Anunci fase mèrits en pdf

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants convocatòria borsa de treball d'educador/a social

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'educador social. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 16 al 18 de desembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
22
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10