Juliol 06, 2020

ajuntamentdaltvila

L'Ajuntament d'Eivissa regula la formació interna dels treballadors mitjançant el Conveni col·lectiu per al personal laboral i el pacte regulador de les condicions laborals del personal funcionari.

En tots dos documents s'estableix que la formació professional és un objectiu prioritari en l'estratègia de millora dels serveis que l'Ajuntament d'Eivissa presta als ciutadans, i que a més constitueix un factor bàsic de l'augment de motivació i integració dels empleats públics.

En aquesta línia, el consistori proposa polítiques de formació per a diferents casos, com l'adaptació a un nou lloc de treball, afavorir la promoció interna, i per al reciclatge i la capacitació professional.

Per a això, de forma anual, i negociat prèviament amb els representants dels treballadors, el Consistori elabora i aprova un Pla de Formació Contínua de Personal, que recull de manera planificada els objectius de la formació, les accions i cursos a realitzar.