19 Nov, 2017

ajuntamentdaltvila

Exposició pública aprovació inicial pressupostos 2018

Exposició pública aprovació inicial Pressupost General, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'any 2018
A la Intervenció de Fons d’aquest Ajuntament, es troba exposat al públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost General, la Plantilla de Personal i la Relació de Llocs de Treball d’aquesta Entitat per a l’exercici 2018, aprovats inicialment pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 31 d’octubre de 2017.
Les persones interesades, de conformitat amb l’article 169.1 del RDL 2/2004 de 5 de març, podran formular les reclamacions amb subjecció a les normes següents:
a. Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent a la data d’inserció d’aquest anunci en el B.O.I.B. (Data de publicació: 4 de novembre de 2017)
b. Oficina de presentació: Regsitre General.
c. Òrgan davant el qual es reclama: Ple de la Corporació.
Eivissa, 31 d'octubre de 2017

El Tinent d’Alcalde delegat de l’Àrea Econòmica
Ildefonso Molina Jiménez

Pressupostos de l'Ajuntament d'Eivissa 2018:

00. Índex dels pressupostos
01. Memòria dels pressupostos
02. Resum Pressupost 
03. Pressupost ingressos 2018
04. Resum Pressupost despeses per programes
05. Pressupost de despeses per programes
06. Pressupost de despeses per econòmica
07. Comparatius pressupost ingressos 2017-2018
08. Comparatius pressupost despeses per programes
09. Comparatius pressupost de despeses per econòmica
10. Avanç liquidació pressupost 2017
11. Còpia liquidació any 2016
12. Annex de personal
13. Annex d'inversions
14. Informe econòmic financer del pressupost
15. Pressupost Patronat Municipal d'Esports
16. Pressupost Patronat Municipal MACE
17. Pressupost Patronat Municipal Música
18. Pressupost CEHP
19. Informe d'estabilitat pressupostària
20. Altra documentació complementària
21. Fundació Ernesto Ehrenfeld
22. Bases d'execució del pressupost
23. Estats de consoliadació del pressupost
24. Estat de previsió de moviments i situació del deute
25. Expedient de tramitació i aprovació pressupost general 
26. Informe de fiscalització del pressupost 2018

Organització Municipal
Nombre d`articles:
3
Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
5
Grups polítics
Nombre d`articles:
4
Actes institucionals
Nombre d`articles:
108
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
9
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
6
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
6
Comissions Informatives
Nombre d`articles:
3
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
20
Equip Govern
Nombre d`articles:
11
Grup de l'oposició
Nombre d`articles:
9
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
4
Liquidacions
Nombre d`articles:
1