Gener 28, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de Auxiliars Administratius MACE segons BOIB núm. 149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presentin la documentació relativa als requisits exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: Del 9 al 22 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci inici fase de concurs de mèrits en pdf

Llegeix més...