Gener 24, 2020

ajuntamentdaltvila

Acta valoració provisional repetició de la segona prova convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes, motivadament, pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la següent prova. (Data publicació: 9 de gener de 2020).

Enllaç a:
· Acta provisional en pdf

Llegeix més...

Anunci inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de Auxiliars Administratius MACE segons BOIB núm. 149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presentin la documentació relativa als requisits exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: Del 9 al 22 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci inici fase de concurs de mèrits en pdf

Llegeix més...

Inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el Procediment selectiu per a la constitució d’una Borsa de Monitor-Socorrista de Natació segons BOIB núm.149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE 10 DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presintin la documentació relativa als requisists exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: del 3 al 17 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat d’Esports.

Enllaç a:
· Anunci fase mèrits en pdf

Llegeix més...