Novembre 20, 2019

ajuntamentdaltvila

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la realització de la següent prova. (Data publicació: 8 de novembre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional puntuacions

-----------------------------------------------------------------
Anunci apertura sobres examen convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Enllaç a:
· Apertura sobres en pdf

--------------------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Es concedeix un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions. (Data de publicació: 8 d'octubre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

---------------------------------------------------------------
Convocatòria per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d'Eivissa.

Resolució núm. 2019-5005 de data 13/08/2019 per la qual s'aproven la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 1 plaça d'oficial de Policia Local vacant i dotada pressupostàriament, corresponent a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2018 (BOIB núm. 161 de data 25/12/2018), pel sistema d’accés de promoció interna.

El període de presentació de sol·licituds és del 11 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds:
- Registres d’entrada de l’Ajuntament d’Eivissa:
SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al C. de Canàries, 35.
- Sede electrònica:
https://eivissa.sedelectronica.es
(Recursos humans)

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.
3) Acreditació d’haver abonat la taxa per drets d’examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.
4) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de la seva renovació. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s’oposa a que l’Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d’intermediació de dades.

Enllaç a:
· Anunci en pdf
· Anunci BOIB en pdf
· Anunci BOE en pdf
· Modificació oficial Policia Local en pdf
· Sol·licitud en pdf