Febrer 28, 2021

ajuntamentdaltvila

Anunci decret aprovació llista definitiva persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió de 5 places d'educador/a infantil

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

---------------------------------------------------
Anunci decret aprovació llista provisional persones admeses i excloses del procés selectiu per a la provisió de 5 places d'educador/a infantil

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------------
Convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de 5 places d'Educador/a Infantil

Resolució núm. 2020-5586 de data 13.10.2020, per la qual s'aproven les bases específiques del procediment selectiu per a la provisió de 5 places d'Educador/a Infantil mitjançant el sistema de concurs oposició per torn d'accés lliure en la plantilla de personal funcionari de carrera del Ajuntament d’Eivissa. BOIB núm 179 de 17 d’octubre. BOE 287 de 30 d’octubre.

Termini presentació instància del 31 d’octubre fins el 19 de novembre ambdós inclosos.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es; Catàleg de tràmits/ Recursos Humans/ Convocatòria per a la provisió de cinc places d’educador/a infantil) o al Registre Electrònic General de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia (https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia) dins del termini de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de la persona aspirant en el procés selectiu. 3.2. Per a ser admesos i, si escau, prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat en vigor o, en cas de no posseir nacionalitat espanyola, document oficial acreditatiu de la personalitat. No cal presentar-ho si la persona aspirant no s'oposa al fet que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

b) Autoliquidació pagada o acompanyada del resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. D'acord amb el que preveu l'article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33%. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d'examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l'exclusió definitiva de l'aspirant

En el moment de la sol·licitud, les personis aspirants han de presentar declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cadascun dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d'acabat del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, independentment que l'hagin d'acreditar amb posterioritat.

Enllaç a:
· Informació, bases i tràmit on line a la Seu Electrònica