Gener 19, 2020

ajuntamentdaltvila

Anunci inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat del MACE

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de Auxiliars Administratius MACE segons BOIB núm. 149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presentin la documentació relativa als requisits exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: Del 9 al 22 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa.

Enllaç a:
· Anunci inici fase de concurs de mèrits en pdf

Llegeix més...

Inici de la fase de concurs de mèrits convocatòria borsa de treball de monitor/a socorrista de natació

Havent-se realitzat la fase d’oposició i publicada la relació d’aspirants que l’han superat en el Procediment selectiu per a la constitució d’una Borsa de Monitor-Socorrista de Natació segons BOIB núm.149 de data 02/11/2019, de conformitat amb la base 6.2 de la convocatòria, S’OBRI UN TERMINI DE 10 DEU DIES HÀBILS COMPTADORS DES DE L’ENDEMÀ D’AQUEST ANUNCI, per a que els aspirants presintin la documentació relativa als requisists exigits en els apartats d) i e) de la base segona, així com els documents relatius als mèrits avaluables d’acord amb l’Annex II i el punt 3.5 de la base tercera. Dates: del 3 al 17 de gener de 2020, ambdós inclosos.
La dita documentació s’ha de lliurar al registre d’entrada del Patronat d’Esports.

Enllaç a:
· Anunci fase mèrits en pdf

Llegeix més...

Llista provisional de persones aspirants convocatòria borsa de treball d'educador/a social

Llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'educador social. Nomenament de la Comissió de Valoració i data de la primera prova.
Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions, del 16 al 18 de desembre 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
22
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10