Setembre 15, 2019

Anunci de pagament de tributs municipals 2019

Per a l'any 2019, el termini d'ingrés en període voluntari pel cobrament dels tributs municipals, de venciment periòdic i notificació col.lectiva, relacionats a continuació, serà el comprès entre el dia 15 de juliol i el 16 de setembre de 2019 (a.i.):
- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica.
- Exaccions municipals unificades sobre Immobles que comprenen els següents:
-Taxa per recollida de fems.
-Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.
- Rebuts del servei municipal d'aigües de parcial de sanejament.
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
- Exaccions municipals unificades sobre comerços i indústries i activitats professionals, que comprenen les següents:
-Taxa per recollida de fems.
-Taxa per entrada de vehicles i reserva d'aparcament.
- Impost sobre Activitats Econòmiques.
Data de càrrec dels rebuts domiciliats a les entitats bancàries: 7 d'agost de 2019.
Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació Municipal, situades al cr. Canàries, 35, 1r d'Eivissa, de les 9,00 hores a les 14,00 hores de dilluns a divendres, durant l'esmentat termini. També teniu l'opció de descarregar, amb certificat digital, els rebuts que heu de pagar enguany des d'aquest enllaç:
· Descarrega els rebuts en periode voluntari de pagament per a l'any 2019

Per tal de facilitar el pagament dels tributs municipals s'han emès documents cobratòris dels esmentats tributs que s'han tramés als contribuents afectats. Aquests poden realitzar el pagament presentant aquests rebuts a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores o bé poden realitzar el pagament a través d'interent, conectant-se amb qualsevol de les webs de les Entitats Col·laboradores o de la web de l'Ajuntament: www.eivissa.es, a l'apartat de pagament d'impostos.
Entitats col·laboradores:
- Banco Sabadell
- CaixaBanc (La Caixa)
- Bankia
- Banco Santander
- Banca March.
- BBVA.
- Banco Popular
Cas de no rebre els documents cobratoris hauran de realitzar el pagament a les oficines del carrer Canàries, 35, 1r d'Eivissa, durant l'esmentat termini. Si els falta algun avís o volen resoldre algun dubte sobre el document cobratori o sobre el procediment de cobrament poden acudir al departament de Gestió Tributària o de Tresoreria, situats al carrer Canàries, 35, planta baixa.
El període executiu s'iniciarà el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes es realitzarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l 'obligat al pagament i amb els corresponents recàrrecs.