Octubre 28, 2020

Anunci de pagament de tributs municipals 2020

Es comunica que les dates de cobrament en període voluntari per a l´exercici 2020 seran les compreses entre el dia 17 d´agost i el dia 2 de novembre de 2020.

Data de càrrec de rebuts domiciliats, dia 15 d´octubre de 2020. 
El que es fa públic per a general conexeixement.

Enllaç a:
· Anunci en pdf

Dates cobrament període voluntari exercici 2020
- Rebuts fraccionats -
A conseqüència de l'Estat d'alarma decretat i a la vista de la situació econòmica que estam patint en aquests moments, la freqüència dels càrrecs dels rebuts fraccionats, quedarà establerta amb efectes fins al 31 de desembre de 2020, en els mesos següents i amb els següents percentatges:
El venciment del 5 o el dia hàbil posterior d'agost el 30% , 5 o el dia hàbil posterior d'octubre el 40% i 5 o el dia hàbil posterior de desembre l'import restant.

Enllaç a:

· Anunci en pdf

També teniu l'opció de descarregar, amb certificat digital, els rebuts que heu de pagar enguany des d'aquest enllaç:
· Descarrega els rebuts en periode voluntari de pagament per a l'any 2019

Per tal de facilitar el pagament dels tributs municipals s'han emès documents cobratòris dels esmentats tributs que s'han tramés als contribuents afectats. Aquests poden realitzar el pagament presentant aquests rebuts a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores o bé poden realitzar el pagament a través d'interent, conectant-se amb qualsevol de les webs de les Entitats Col·laboradores o de la web de l'Ajuntament: www.eivissa.es, a l'apartat de pagament d'impostos.
Entitats col·laboradores:
- Banco Sabadell
- CaixaBanc (La Caixa)
- Bankia
- Banco Santander
- Banca March.
- BBVA.
- Banco Popular
Cas de no rebre els documents cobratoris hauran de realitzar el pagament a les oficines del carrer Canàries, 35, 1r d'Eivissa, durant l'esmentat termini
El període executiu s'iniciarà el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en període voluntari. Iniciat el període executiu, la recaptació dels deutes es realitzarà pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l 'obligat al pagament i amb els corresponents recàrrecs.