Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Els serveis socials comunitaris bàsics constitueixen el punt d’accés immediat i el graó més proper a la ciutadania del sistema de Serveis Socials.

Les persones destinatàries de l’atenció als serveis socials comunitaris bàsics la població resident al municipi d’Eivissa

Atencions que ofereixen:
 
- Informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.

- Realitzar diagnòstics socials, des d’una perspectiva interdisciplinar i actuacions per la detecció de les situacions de risc i de necessitat personal, familiar i comunitària.

- Atenció en les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d’exclusió social.

- Intervencions en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors.

- Actuacions i mesures d’inserció social, laboral i educativa.

- Tramitació de les prestacions econòmiques i tècniques d’àmbit municipal i d’urgència social.

- Aplicar protocols de detecció, prevenció i atenció davant maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

- Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials

- Promoure la participació activa de la comunitat i la responsabilitat social  mitjançant l’impuls d’estratègies i programes socioeducatius.