Març 04, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta d'acord per a l'aprovació de la concessió de les beques d'Arqueologia Expedient 1962/2019

· Acord en pdf

---------------------------------------------------------------------
Realitzada la valoració dels mèrits dels aspirants, segons el barem establert a la base Desena de la convocatòria de la beca, el resultat per orde de puntuació va ser el següent:
· Resultats en pdf

--------------------------------------------
Convocatòria de dos beques per la realització de pràctiques de laboratori en matéria d'arqueologia com ajuda complementaria a la formació universitària.


El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB.
Data de publicació al BOIB: 25 de maig de 2019.


Enllaç a:
· Informació i tràmit a la seu electrònica