Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions en matèria d’Ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d’Eivissa curs 2020/2021 per a l´exercici 2021

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

---------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d’ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d’eivissa curs 2020/21 per a l´exercici 2021.

Termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació: 10 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

--------------------------------
Decret requeriment esmenes ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa curs 2020/2021

Requerir a les persones interessades, d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. Data publicació seu electrònica: 8 d'octubre de 2021.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------
Convocatòria de les ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d'Eivissa curs 2020/2021

Termini de sol·licitud: del 26 de juliol al 23 d'agost de 2021.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió per part de l’Ajuntament d’Eivissa d’ajudes per a estudiants d’ensenyaments superiors del municipi d’Eivissa per al curs 2020/2021.

Els estudis objecte d'aquestes ajudes han de ser títols oficials cursats en centres de tot Espanya i amb validesa en tot l'Estat espanyol. En concret, són objecte d'ajudes:
a) Estudis presencials i no presencials cursats a Eivissa o fora de l’illa.
1. Estudis universitaris de grau.
2. Ensenyaments artístics superiors (títol superior).
3. Cicles formatius de grau superior.

Els estudis no presencials es consideraran sempre com cursats a Eivissa.
La finalitat d’aquestes ajudes és pal·liar les despeses econòmiques derivades de matrícules, desplaçaments i materials, entre d’altres, que suporten els/les estudiants i les famílies.

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf
· Bases en pdf
· Boib de 24 de juliol en pdf
· Tràmit a la seu electrònica