Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució definitiva convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge 2021

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

------------------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'ajudes al lloguer d'habitatge de l'Ajuntament d'Eivissa per a l'exercici 2021

Conforme l'article 7è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data de publicació a la seu electrònica: 15 de novembre de 2021.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------
Requeriment d'esmenes convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge 2021

Als efectes de resoldre el procediment de concessió de subvencions, es requereix a les persones indicades per que en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà del dia de publicació d’aquest requeriment d’esmena en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa, emplenin els extrems requerits de les seves sol·licituds i facin arribar a aquest Departament la documentació que es relaciona en l’Annex 1, d’acord amb l’article 7 de les bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria. Data de publicació en seu electrònica: 15 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Requeriment d'esmena en pdf

---------------------------------
Convocatòria d'ajudes al lloguer d'habitatge 2021

Termini: del 20 d'agost al 2 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Informació a: 900 713 878 i Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Forma de presentació de sol·licituds:
-
Presencial amb cita prèvia a través de l’enllaç de ‘Servei de cita prèvia en línia’ i seleccionant el servei ‘Ajudes al lloguer d’habitatge habitual per a residents al municipi d’Eivissa’ o bé al telèfon 900 713 878
- En línia a la Seu electrònica: Tràmit de sol·licitud a la seu electrònica

Primer. Beneficiaris
Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les persones que hi participin i que compleixin els requisits següents:

1. Ser major de 18 anys o menor emancipat, a comptar de l'últim dia de presentació de les sol·licituds d'ajuda.
2. Estar empadronat al municipi d'Eivissa ininterrompudament des de l'1 de gener de 2020 i fins al darrer dia del termini per presentar les sol·licituds.
3. Ser titular, en qualitat d'arrendatari/ària, d'un -o més, si són consecutius- contracte de lloguer d'habitatge des de l'1 de juliol de 2020 i en vigor el darrer dia del termini per presentar les sol·licituds. El contracte ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. La condició d'arrendatari/ària s'ha d'acreditar amb l'aportació del contracte de lloguer.
4. Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer, en el moment de la presentació de la sol·licitud d'ajuda. Es poden requerir nous justificants de pagament posteriorment al termini de sol·licitud. En el cas que l'arrendatari tengui alguna mensualitat ajornada o condonada, ha de presentar un escrit per part de l'arrendador/a on s'especifiqui aquesta situació
5. Que l'habitatge objecte de lloguer estigui situat dins de l'àmbit territorial del municipi d'Eivissa.
6. Que l'habitatge llogat constitueixi el domicili habitual i permanent de l'arrendatari o arrendataris i dels integrants de la unitat de convivència, durant el període de contracte de lloguer per al qual es concedeix l'ajuda.
7. Que la renda d'habitatge objecte del contracte de lloguer no superi els 1.200,00 € mensuals.
8. Que totes les persones físiques que tenguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir la residència legal a Espanya.
9. Que els ingressos anuals de la unitat de convivència l'any 2020, sumats els de tots els convivents, no superi els següents límits:
- IPREM 2021 x 4 (31.634,40€ ), en general
- IPREM 2021 x 5 (39.543,00€), per a famílies nombroses de categoria general o per a persones amb discapacitat.
- IPREM 2021 x 6 (47.451,60€) per a famílies nombroses de categoria especial o per a persones amb discapacitat (intel·lectual o de desenvolupament o malaltia mental amb un grau reconegut de com a mínim el 33% o física de com a mínim el 65%).
Per calcular els ingressos econòmics, se sumaran totes les rendes obtingudes tant de la persona sol·licitant de l'ajuda com de la resta de persones que tinguin 16 anys o més, a comptar de l'últim dia de presentació de les sol·licituds d'ajuda, que conviuen al domicili.
Es prendran les dades de la casella corresponent a la base imposable general més la base imposable de l'estalvi de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques de l'any anterior a la convocatòria.
En el còmput, s'hi han d'incloure també els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
10. Que els ingressos de la unitat de convivència no siguin inferiors a l'import del lloguer.

Segon. Objecte
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de l'ajuda als residents al municipi d'Eivissa per tal de facilitar-los la permanència en un habitatge en règim de lloguer, ajudant a pal·liar els efectes negatius que té l'encariment del lloguer al municipi, sense provocar indirectament el manteniment d'aquest encariment.
Els lloguers a subvencionar són els pagats entre l'1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

Tercer. Bases reguladores.
Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'habitatge aprovades inicialment en data 27 de maig de 2021 pel Ple de l'Ajuntament d'Eivissa. L'aprovació definitiva d'aquestes bases es va publicar en el BOIB núm. 89 de 6 de juliol de 2021.

Quart. Import.
L'import global del crèdit disponible per distribuir entre les persones beneficiàries de l'ajuda es determina sobre la base de l'assignació, que als pressupostos generals és la que contempla la present convocatòria dins de l'aplicació pressupostària 15200 48900, amb un total de 500.000 euros.
La quantia de l'ajuda es determina d'acord als següents criteris:
- En funció de l'import global de la convocatòria i de la valoració total en punts de les sol·licituds, dividint l'import global entre el nombre de punts de valoració totals de totes les sol·licituds, s'obtindrà el valor en euros del punt. La quantia individual a concedir s'ha de calcular de la següent forma: valor en euros del punt multiplicat per la valoració individual de la subvenció, sempre tenint en compte els límits establerts en el següents apartats.
- Un 20% de l'import es reserva inicialment per als sol·licitants que tenguin 35 anys o menys.
- Cap ajuda pot superar la quantitat de 5.760 € ni el 40% dels imports dels lloguers pagats (fins a 480€ al mes). Aquests límits s'ampliaran a 7.200€ i al 50% dels lloguers pagats (fins a 600€ al mes) en cas de joves (que tenguin 35 anys o menys) i majors (65 anys o més) amb anterioritat a la publicació en el BOIB de l'extracte d'aquesta convocatòria.
- Les quantitats sobrants per a l'aplicació dels criteris i límits anteriors es repartiran entre la resta de sol·licituds en proporció els punts obtinguts.

Enllaç a:
- Bases reguladores en pdf
- Aunci al BOIB en pdf
- Cita prèvia a través de l’enllaç de ‘Servei de cita prèvia en línia’ i seleccionant el servei ‘Ajudes al lloguer d’habitatge habitual per a residents al municipi d’Eivissa’ o bé al telèfon 900 713 878.
- En línia a la Seu electrònica: Tràmit de sol·licitud a la seu electrònica