Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Rectificació d’errors de l’Acta de constitució i proposta provisional de les sol·licituds de subvencions per a empreses i autònoms

Atorgar, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, als sol·licitants amb CIF 41459193A, E57959132 i E16604027 exclosos en l’Acta de constitució i proposta provisional de data 22 d’octubre de 2021, el termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

Data de publicació en seu electrònica: 5 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Acord en pdf

Llegeix més...

Proposta definitiva de Subvencions de Benestar Social 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2019, va aprovar definitivament la concessió de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019. D'acord amb l'article 5, de les bases específiques reguladores de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019, es notifica a les entitats beneficiàries, mitjançant publicació de dia 9 d'agost al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica municipal, la proposta de resolució definitiva.

El termini per justificar és de 15 dies hàbils comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió definitiva (publicat a la seu electrònica: 09/08/2019)

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

Llegeix més...