Febrer 18, 2018

ajuntamentdaltvila

Proposta de Concessió Definitiva de les sol.licituds en matèria d'Esports per a l'exercici 2017.

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

--------------------------------
Proposta provisional de subvencions del Patronat Municipal d’Esports any 2017
Conforme l’article 5è, 2 de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Taulers d’Anuncis del Patronat Municipal d’Esports i la publicació a la pàgina web municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 30 de juny de 2017).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf


-----------------------------------
Bases reguladores de les subvencions del Patronat Municipal d’Esports any 2017
L’objecte d’aquestes bases específiques és la regulació de la convocatòria pública municipal per a la concessió de subvencions en matèria d’esports per a l’any 2017, orientada a clubs, entitats esportives i apima d’esports, per al foment de l’esport i de l’activitat física al municipi d’Eivissa, dirigides a entitats sense ànim de lucre.

Sol.licituts del 8 al 26 de maig de 2017.

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Tràmit online a la seu electrònica
· Anunci BOIB
· Model de sol·licitud M-005