Agost 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Proposta provisional de resolució de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2019

Conforme l'article 5è de les bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional i es notifica a les persones interessades mitjançant la publicació al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació: 19 d'agost e 2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...

Proposta definitiva de Subvencions de Benestar Social 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2019, va aprovar definitivament la concessió de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019. D'acord amb l'article 5, de les bases específiques reguladores de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019, es notifica a les entitats beneficiàries, mitjançant publicació de dia 9 d'agost al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica municipal, la proposta de resolució definitiva.

El termini per justificar és de 15 dies hàbils comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió definitiva (publicat a la seu electrònica: 09/08/2019)

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

Llegeix més...

Proposta provisional Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. (Data publicació: 2 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...