Novembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Objecte: regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

 

Termini: la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (publicat a BOIB núm. 85 de 30 de juny de 2022)

 

Text íntegre: consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635403)