Mai 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Subvencions en matèria d'esports pel manteniment d'entitats esportives 2022

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria, és la regulació de la concessió de subvencions en matèria d’Esports, orientada a clubs, entitats esportives i AMPAS, per al foment de l’esport i de l’activitat física al municipi d’Eivissa, dirigides sempre a entitats sense ànim de lucre.

Termini:
El termini per a la presentació de les sol.licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOIB (publicat al BOIB núm. 94, de dia 21 de juliol de 2022).
(Del dia 22 de juliol fins el 16 d'agost inclòs)

Lloc de presentació:
Seu electrònica Patronat d'Esports: https://esports-eivissa.sedelectronica.es/dossier.2

Text integre:
Consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/639028

Convocatòria
BOIB
Formulari sol·licitud 
Formulari justificació

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
35
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3