Mai 26, 2024

ajuntamentdaltvila

Subvencions en matèria de Benestar Social (convocatòria 2022)

Objecte: regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions.

 

Termini: la presentació de les sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (publicat a BOIB núm. 85 de 30 de juny de 2022)

 

Text íntegre: consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635403)

Convocatòria de beques en matèria d'arqueologia 2022

Convocatòria de beques per la realització de practiques de laboratori en matèria d'arqueologia que convoca anualment l'Ajuntament d'Eivissa.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint (20) dies hàbils a partir del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB.
Data de publicació: 11 de juny de 2022

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
35
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3