abril 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta de valoració provisional de Subvencions en matèria d'Esports 2019

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'esports per a l'exercici 2019

S'informa els interessats mitjançant la publicació al Tauler d’Anuncis electrònic de la seu electrònica del Patronat Municipal d’Esports (http://esports-eivissa.sedelectronica.es/info.0), amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 05/09/2019).

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Llegeix més...

Proposta definitiva de Subvencions de Benestar Social 2019

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2019, va aprovar definitivament la concessió de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019. D'acord amb l'article 5, de les bases específiques reguladores de les subvencions de Benestar Social per l'any 2019, es notifica a les entitats beneficiàries, mitjançant publicació de dia 9 d'agost al tauler d'anuncis electrònic de la seu electrònica municipal, la proposta de resolució definitiva.

El termini per justificar és de 15 dies hàbils comptadors a l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió definitiva (publicat a la seu electrònica: 09/08/2019)

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
35
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3