Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució definitiva dels Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

----------------------------------------
Proposta de valoració provisional premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria de Premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021 per a l´exercici 2021.

Es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació en seu electrònica: 7 d'octubre de 2021

Enllaç a:
· Proposta provisional Premis en pdf

---------------------------------
Decret requeriment esmena premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Termini: del 31 d'agost fins al 13 de setembre de 2021.

Enllaç a:
· Decret en pdf

-------------------------------
Convocatòria premis als millors expedients acadèmics de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà curs 2020/2021

Termini: del 19 al 30 de juliol de 2021.

Poden optar a aquests premis els/las estudiants que compleixin els següents requisits:
- Haver cursat en el curs 2020/2021 els estudis de 2n de batxillerat o 2n de cicle formatiu de grau mitjà en qualsevol centre docent públic, concertat o privat.
- Estar empadronat al municipi d'Eivissa a data 31 de desembre de 2020.
- No haver complit els 31 anys a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB.

Enllaç a:
· Convocatòria en pdf
· Bases en pdf
· Bases BOIB 17 de juliol en pdf
· Enllaç al tràmit a la seu electrònica