Marzo 09, 2021

Exp. Núm. 12003/2016

"Concurs d'idees en forma d'avantprojecte per a l'espai ubicat entre els carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes Juan de la Ciutat d'Eivissa - La Casa de la Música-".

Decreto de otorgamiento de los premios

Enlace a:
· Decreto en pdf

Leer más...

Exp. Núm. 2690/2017

Contractació del Servei de mediació de riscos i assegurances mitjançant la Central de Contractació de la FEMP.

Mediante la presente se publica la resolución de la adjudicación.

Enlace a:
· Resolución en pdf

Exp. Núm. 16219/2016

Modificació 3 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data trenta de novembre de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

Expedient 16219/2016. Proposta d'acord per aprovar definitivament la modificació núm. 3 del contracte "serveis de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa

Leer más...

Exp. Núm. 17089/2015

Modificació 2 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data set de març de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

2n. Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de modificació-2 del contracte “servei de regulació de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa” entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa EYSA, consistent a modificar l’annex I i plecs de prescripcions tècniques (Expedient relacionat 17089/2015)

Leer más...

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓN:
- Entidad:
ISLASFALTO, S.L.
- Fecha: 3 de octubre de 2013
- Importe: ciento dos mil euros (102.000 €)
- IVA: veintiún mil cuatrocientos veinte euros (21.420 €)
- Total: ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte euros (123.420 €)
Formalización contrato: 4 de octubre de 2013

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓN
Entidad: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Fecha:
20 de febrero de 2014
Importe: doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos tres euros con sesenta y tres céntimos (256.403,63 €)
IVA: exento
Formalización contrato: 26 de febrero de 2014

Leer más...