Marzo 09, 2021

Exp. Núm. 17/13

"Submnistrament d'un vehicle portaféretres"

ADJUDICACIÓN
Entidad: TRANSTEL SA
Fecha: 2 de gener de 2014
Importe: ochenta y nueve mil ciento ochenta y cuatro euros (89.184 €)
IVA: catorce mil cuarenta y un euros con cuarenta y cuatro céntimos (14.041,44 €)
Precio total: ciento tres mil doscientos veinticinco euros con cuarenta y cuatro céntimos (103.225,44 €)
Formalización contrato: 9 de gener de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 18/13

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓN
- Entidad: CONSTRUCCIONES SA TORRE, SL
- Fecha: 23 de octubre de 2013
- Importe: ciento veintiseis mil ciento cuarenta y dos euros (126.142 €)
- IVA: veintiseis mil cuatrocientos ochenta y nueve euros con ochenta y dos céntimos (26.489,82  €)
- Precio Total: ciento cincuenta y dos mil seiscientos treinta y un euros con ochenta y dos céntimos(152.631,82  €)
- Fecha formalización contrato: 30 de octubre 2013

Exp. Núm. 23/13

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓN
Entidad: NOMESPAPER DCA SL
Fecha:
18 de marzo de 2014
Importe: ciento veinte mil euros (120.000 €)
IVA: veinticinco mil doscientos euros ( 25.200 €)
Precio total: ciento cuarenta y cinco mil doscientos euros (145.200 €)
Formalización contrato: 20 de marzo de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 1/14

"Servei per a la posada en marxa d'eines de gestió d'expedients i administració electrònica"

ADJUDICACIÓN
Entidad:
 AULOCE SA 
Fecha: 9 de abril de 2014
Importe: cincuenta mil  cuatrocientos sesenta euros (50.460  €)
IVA: diez mil quinientos noventa y seis euros con sesenta céntimos (10.596,60 €)
Precio total: sesenta y un mil cincuenta y seis euros  con sesenta céntimos (61.056,60 €)
Formalización contrato: 10 de abril de 2014

Exp. Núm. 22/13

"Pòlissa d'assegurances que cobreixi la responsabilitat patrimonial/civil (inclosa la responsabilitat civil professional i responsabilitat civil patronal) de l'Ajuntament i organismes autònoms"

ADJUDICACIÓN
Entidad: ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA
Fecha:
7 de agosto de 2014
Importe: ochenta y dos mil ciento sesenta euros (82.160 €)
IVA: exento
Formalización contrato: 12 de agosto de 2014

Leer más...

Exp. Núm. 43/08

“Fabricación, suministro e instalación de señalización turística direccional de vehículos, puntos de información turística gran formato y señalización promocional para el municipio de Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PROSEÑAL, S.L.
Per un import de:
- Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
- IVA dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
- Sent el total de cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €)
Data difusió: 28/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
PROSEÑAL, S.L.
· Per import de: Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
· IVA: Dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
· Sent el total de: Cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €).

----------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 30 de gener de 2008.
Nota a 11 de març de 2009:
L’obertura d’ofertes del sobre núm. 3 s’efectuarà el proper dilluns dia 16 de març de 2009, a les 10,15 hores.