sociedades

Comparativa de formes jurídiques: autònom, SL, SA, CB… Quina em convé?

A l’hora d’emprendre, són molts els factors que cal tenir en compte en un primer moment, però pocs són tan importants com escollir adequadament la modalitat jurídica de l’emprenedoria: autònom, societat limitada, societat anònima, comunitat de béns… Tens clar en què consisteix cadascuna d’aquestes fórmules i els seus principals avantatges i desavantatges? Els analitzam a continuació.

Autònom

La gran majoria dels treballadors per compte propi a Espanya trien aquesta forma jurídica en un primer moment, tot i que, quan els seus projectes evolucionen, normalment opten per crear societats. Quan és una única persona la que desenvoluparà l’activitat i els beneficis no superen 60.000 euros (aproximadament), sol ser la forma més adequada. Però, quins són els avantatges i els inconvenients de constituir-se com a autònom?

 • És molt senzill donar-s’hi d’alta.
 • Et pots acollir a la tarifa plana reduïda de 60€ del règim d’autònoms de la Seguretat Social durant el primer any d’activitat.
 • Gaudiràs de millor tipus impositiu, sempre que els teus beneficis no superin certes quantitats.
 • No cal que presentis declaració d’impost de societats.
 • Els costs de gestió són més econòmics, ja que no has de presentar comptabilitat.
 • Com a desavantatge principal, cal destacar que la responsabilitat és il·limitada. Per pagar els deutes que pugui generar l’activitat, respondràs amb els teus béns personals presents i futurs.

Comunitat de béns

 • La comunitat de béns té moltes similituds amb el règim de treballador autònom, amb la diferència principal que hi ha d’haver un nombre mínim de dos socis. Es tracta d’un contracte privat en què es detalla el percentatge de participació de cada soci en les pèrdues i els guanys que genera la comunitat.
 • No hi ha un capital social mínim, simplement, el que aporten els socis.
 • Tampoc no es tributa en l’impost de societats: cada soci ha de presentar l’IRPF individualment.
 • Com en el cas del treballador autònom, la responsabilitat dels socis és il·limitada, de manera que poden respondre amb els seus béns personals davant de possibles deutes.

Societat de responsabilitat limitada

Quan l’activitat superi una certa quantitat de beneficis (al voltant dels 60.000 €), es prevegin fortes inversions o deutes amb entitats bancàries o proveïdors, és aconsellable passar al règim de societat mercantil.

La més freqüent al nostre país és la societat de responsabilitat limitada (SL). Els tràmits són bastant senzills i el capital social que cal aportar és relativament assequible. Vegem quines són les característiques d’una SL:

 • Es pot constituir una societat limitada amb un sol soci o amb més d’un. (Si només és un, es constituiria una societat limitada unipersonal, SLU.)
 • El capital social mínim és de 3.000 €.
 • El capital social pot estar format per aportacions no dineràries per valor de 3.000 €.
 • Ha de presentar l’impost de societats.
 • La responsabilitat davant deutes està limitada al capital aportat i és solidària entre els socis.

Societat anònima (SA)

La societat anònima té com a principal avantatge davant la societat de responsabilitat limitada que la transmissió de les participacions de l’empresa és molt més senzilla. També és una forma jurídica molt convenient si necessitam la incorporació de molts socis inversors. Aquestes són les seves principals característiques:

 • Nombre de socis: mínim un.
 • Capital social mínim: 60.000 €.
 • Responsabilitat limitada al capital aportat.
 • Es tributa per l’impost de societats.
 • La gestió administrativa és més complexa que altres societats.

Cooperativa

En el cas de la cooperativa, els treballadors són els mateixos propietaris de l’empresa. Es tracta, per tant, d’una societat constituïda per crear ocupació per als socis. Aquesta fórmula compta amb nombrosos beneficis fiscals.

 • El nombre mínim de socis és dos, i tots han de ser-ne treballadors.
 • El capital social mínim són 3.000 €.
 • La responsabilitat està limitada al capital social.
 • La cooperativa tributa en l’impost de societats.
 • Té un funcionament 100% democràtic: cada soci té un vot.
 • Els socis poden cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim d’Autònoms, però tots ells han d’estar en el mateix règim.
 • En cas que cotitzin en el Règim General, tenen dret a la prestació per desocupació.
 • Les cooperatives petites poden contractar per compte d’altri 5 treballadors durant els 5 primers anys.
 • Un dels avantatges de la cooperativa és que hi ha plena llibertat per establir un “conveni” propi (hores de treball, vacances, baixes laborals, etc.).

Societats laborals (SLL i SAL)

Les societats laborals són una forma d’SL i SA en què la majoria del capital pertany als socis treballadors. Aquestes són les seves característiques:

 • El nombre de socis és de tres com a mínim, i al almenys dos n’han de ser treballadors amb contracte indefinit.
 • Els socis treballadors deuen almenys el 51% del capital social. Els socis capitalistes tenen, com a màxim, el 49%.
 • Cap soci no pot posseir participacions socials que representin més del 33% del capital social.
 • La responsabilitat davant tercers és limitada.
 • Gaudeixen de nombrosos beneficis fiscals.
 • Poden cotitzar en el Règim General de la Seguretat Social o en el Règim d’Autònoms.
 • En cas de cotitzar en el Règim General, tenen dret a la prestació per desocupació.

Ara que ja tens tota la informació sobre les diferents formes jurídiques que existeixen, sabràs que triar-ne una o una altra té moltes conseqüències i implicacions, de manera que t’aconsellam que demanis assessorament professional per escollir amb cura la que més et convé.