Espanya és un país on el 55,25% de les empreses són pimes sense assalariats. En altres paraules, els autònoms suposen la meitat dels negocis. Aquestes dades de l’informe Cifras PyMe (octubre de 2020) reflecteixen una competència tan gran entre emprenedors que qualsevol despesa fiscalment deduïble compta. Aquí t’explicam quines són les principals despeses deduïbles per a autònoms a Espanya avui en dia.

 

 1. Despeses relacionades amb la teva activitat

Com a autònom, et pots deduir fiscalment les despeses relatives a la teva activitat. Els consumibles en són un exemple. Si utilitzes habitualment material d’oficina com fulls, paper fotogràfic, bolígrafs o tinta per a impressora, o matèries primeres, te’ls pots deduir. El combustible de vehicles i Internet s’hi inclouen si són necessaris per treballar. Per deduir-te’n l’IVA, hi ha d’haver factura, i les despeses han d’estar registrades.

 

 1. Despeses per salaris d’empleats i quotes a la Seguretat Social

Els sous pagats a personal de l’empresa són despeses deduïbles per als autònoms. Aquí s’inclou el sou que la majoria dels autònoms es paguen a si mateixos. També són deduïbles despeses pròpies de quotes a la Seguretat Social, tant si són de l’empresa com dels treballadors que hi hagi.

 

 1. Despeses de l’autònom i associades a filantropia

Altres despeses associades a la figura de l’autònom, com poden ser assegurances laborals o mèdiques, són deduïbles i es poden sumar en el model 130. Els viatges realitzats per motius d’empresa, els dinars i els cursos de formació en àrees d’interès per a l’autònom són susceptibles de ser deduïbles. D’altra banda, pots deduir com a màxim el 30% de les teves despeses en filantropia (donacions a entitats).

 

 1. Despeses en serveis professionals

Quan un autònom contracta serveis professionals a tercers, i és una cosa habitual, se’n pot deduir l’IVA. Aquests serveis són variats. En la majoria dels casos, es limiten a despeses de gestoria, però poden ser extensibles a despeses publicitàries, serveis de transport o assessoria legal.

 

 1. Despeses en lloguers i cànons

Excepte que exerceixis la teva activitat des de casa o en mobilitat constant, el més normal entre autònoms és pagar lloguer. En aquests casos la despesa del local on treballes i altres cànons financers es compten entre les despeses deduïbles de l’IVA.

 

 1. Despeses deduïbles de l’IRPF

En el cas que treballis des de casa, et pots deduir l’IRPF de les despeses domèstiques sense excedir-ne el límit del 30% (subministraments de llum i aigua). També et pots deduir l’IRPF en despeses de dietes per menjar i dormir fora del domicili. Els límits en aquests casos se situen en:

 • 26,67 € sense pernocta i 53,34 € amb pernocta a Espanya per a 2020.
 • 48,08 € sense pernocta i 91,35 € amb pernocta a l’estranger per a 2020.

 

 1. Despeses en reparacions

Les despeses de reparacions al local o en els equips de treball, amb caràcter de necessitat per a l’exercici de l’activitat, són fiscalment deduïbles a efecte de l’IVA. És essencial especificar que meres construccions o millores sense necessitat no s’accepten com a despeses deduïbles.

 

 1. Despeses referents a tributs específics

Com a autònom, et pots deduir l’IVA de certs tributs específics si afecten d’alguna manera la teva activitat. És el cas de locals o béns immobles on exerceixes una feina i pels quals pagues l’IBI o l’IAE. No són despeses deduïbles en l’IVA els tributs ja exempts d’aquest impost.

 

 1. Despeses per interessos o depreciacions

En ocasions, els autònoms adquireixen béns d’inversió que es deprecien amb el temps. Poden ser fiscalment deduïbles per l’IRPF, tot i que l’amortització d’aquests béns d’inversió ha d’estar ben calculada. Els interessos de deutes assumits relacionats amb el finançament també constitueixen despeses fiscalment deduïbles.