CONDICIONS D’ÚS I FUNCIONAMENT DE L’ESPAI COL·LABORATIU DISTRICTE07800

General:
1) Espai d’ús individual, assignat temporalment a les persones emprenedores i empresàries: correspon a un lloc de treball per a una sola persona on tota infraestructura — instal·lació, equipament o lloc— la gestiona i coordina el Viver d’Empreses.
2) Espais d’ús comú: tota aquella infraestructura, instal·lació, equipaments o llocs comuns del Viver d’Empreses, com són la sala multifuncional, sala de reunions, àrea d’impressió i fotocopiat, la gestió i la coordinació de la qual depèn del Viver d’Empreses.
3) Els elements de cada lloc són: taula de treball, cadira ergonòmica, taquilla individual, panell separador i connexió elèctrica i de dos USB de càrrega.
4) Els espais s’utilitzaran per al fi acordat en el moment de la confirmació de la reserva i queden exclosos altres usos diferents no aprovats per la direcció del Viver d’Empreses.
5) En tractar-se d’un espai compartit on altres persones desenvolupen les seves activitats, s’hauran de respectar en tot moment les normes bàsiques de convivència.
6) Persones usuàries externes o visitants: es refereix a aquelles persones no incloses dins de la reserva i concessió corresponent. La direcció determinarà les regles que han de regir la seva acreditació, identificació, obligacions i drets.
7) Totes les persones usuàries, sense excepció, han de respectar les normes i regles establertes per la direcció del Viver d’Empreses, com les que es deriven de la situació especial sanitària COVID-19, i han d’acatar, respectar i complir tot allò imposat per les autoritats sanitàries i les autoritats competents.

Gestió:
1) La persona interessada ha de sol·licitar una reserva emplenant el formulari corresponent; una vegada la direcció del Viver accepti la reserva, posi en marxa la sol·licitud i s’empleni la presentació de tot el que es requereix, la persona sol·licitant podrà fer ús de l’espai pel període concedit.
2) Per a una nova reserva s’ha de fer una nova sol·licitud.
3) Totes les cancel·lacions de reserves confirmades s’han de fer amb 24 hores d’antelació enviant un correu electrònic a districte07800@eivissa.es. Les persones usuàries que no es presentin a les reserves confirmades i no les hagin cancel·lat amb 24 hores d’antelació, no podran tornar a reservar cap espai.

Ús i cures:
Les persones usuàries es comprometen a:
1) No realitzar activitats que siguin diferents a les que es detallin en la reserva.
2) Cuidar les infraestructures i els materials, i deixar els espais en bones condicions d’ús i neteja.
3) Vetllar per l’estricta cura de les àrees comunes, utilitzant-les exclusivament per a l’objecte per al qual van ser creades.
Entrades al recinte:
1) L’entrada i sortida de l’espai s’efectuarà per una entrada única en la qual estaran a disposició els elements de desinfecció corresponents i se n’haurà de fer ús de manera i forma adequades.
2) L’entrada i sortida estarà limitada a les persones usuàries internes i externes que comptin amb la deguda acreditació i autorització.
3) Els visitants o persones usuàries externes no identificades prèviament ho hauran d’indicar a la direcció perquè puguin prendre les mesures de control o revisió mèdica que entengui indispensables.
4) No podrà ingressar a l’espai cap persona que no estigui degudament identificada.

Faltes:
1) Les persones usuàries es comprometen a respectar les presents condicions així com els reglaments interns en vigor o que es dictin per a regular les àrees d’ús comú. Al seu torn, es comprometen a observar la deguda diligència en la cura de les instal·lacions, mobles i materials, entre d’altres.
2) L’Ajuntament d’Eivissa controlarà el compliment del reglament intern, per a això tendrà la potestat de sancionar les persones usuàries en general que no s’ajustin al seu compliment.
3) L’Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret d’admissió i permanència en les instal·lacions del Viver d’Empreses.