He estat informat de que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en el formulari tal com recull la Llei orgànica de Protecció de Dades:

Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable: AJUNTAMENT D’EIVISSA
Finalitat: Gestionar l’accés i permanència a l’Espai Col·laboratiu districte07800 al Viver d’Empreses.
Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics atorgats
Destinataris: Se cediran dades, si es cau, a altres Administracions Públiques i als Encarregats del Tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica en la informació addicional
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça https://eivissa.sedelectronica.es/privacy

 

A) Dades recollides a través de formularis. En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del lloc web de l’Ajuntament d’Eivissa, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), així com del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, i la resta de normativa aplicable. L’Ajuntament d’Eivissa actua com a responsable del tractament i només tracta les dades personals de les persones usuàries del lloc web que resulten adequades, pertinents i limitades per al compliment de la finalitat d’atendre correctament les persones usuàries, als efectes del que disposa el principi de minimització de dades (art. 5.1 c) LOPD) i amb relació a l’exercici de les funcions de l’ajuntament, així com d’acord amb la resta de principis aplicables al tractament de dades personals de conformitat amb l’article 5 del RGPD.
Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’ajuntament, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPDGDD, podeu comunicar-ho per escrit mitjançant els formularis disponibles a la seu electrònica o bé a l’adreça postal de l’ajuntament indicada al punt 1. També podeu formular les vostres sol·licituds utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent adreça:
https://eivissa.sedelectronica.es/privacy

B) Dades de navegació. El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús de la pàgina web.
En la pàgina web, l’Ajuntament d’Eivissa no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa.