Octubre 06, 2022
perfil del contractant
Eivissa neta!
Tràmits online
Cita previa

Notícies

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Portal web de l'Ajuntament d'Eivissa

Estefanía TorresSra. Estefania Torres Sánchez
Regidora de Recursos Humans i Economia i Hisenda
Partit polític: PSOE

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Dedicació i retribucions:
Càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 47.942,57.- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Delegacions assignades: 
Delegades en la regidora Estefania Torres Sánchez, la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Economia i Hisenda (intervenció, tresoreria, recaptació i gestió tributària i cadastral), pressupostos i comptabilitat, Secretaria General i serveis jurídics, contractació, potestat sancionadora, responsabilitat patrimonial, formació i treball i recursos humans, així com qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions. 

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació als procediments vinculats a la delegació acordada i en concret als:
-  Exercici de la potestat disciplinària als empleats de l’Ajuntament d’Eivissa
- Pressupostos i comptabilitat.
- Gestió tributària i cadastre.
- Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
- Les atribucions previstes en el punt primer i novè, de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic, excepte l’atribució relativa a l’aprovació de projectes d’obra, prevista a l’article 21 o) de la Llei 7/1985.
- Incoació i resolució de procediments de responsabilitat patrimonial.
- Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
-Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Regidora dels barris des Clot i Sa Capelleta.


Biografia:
Estefanía Torres Sánchez va néixer a Eivissa el 1968. És llicenciada en Dret per la universitat d'Alcalá de Henares, tècnic superior de Prevenció de riscs laborals, especialitat en seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i Màster auditor en Prevenció de riscs laborals. Sempre vinculada als drets dels treballadors, va començar la seva carrera professional fent feina al gabinet jurídic de l’UGT a Eivissa i Barcelona, i des de 2003 es va especialitzar en la prevenció de riscs laborals de diferents empreses eivissenques i en la formació de treballadors.

La seva experiència política s’ha desenvolupat al si del PSOE, on va ser membre de l’executiva de l’agrupació de Vila des de 2011, secretària de Medi Ambient de la Federació socialista des de 2013 i candidata al Parlament europeu el 2014.
És regidora a l’Ajuntament d’Eivissa des de 2011. El 2015 entra a formar part de l’Equip de Govern encarregant-se de les àrees de Recursos Humans i Policia, així com d’Hisenda des de 2018.

Enllaç a:
· Declaració de Béns i activitats 2019

· Declaració de Béns i Activitats 2015